Image

AMTech

Development of an aviation aerospace mechatronics technician curriculum

AMTech


Glossary

Analiza procesów uczenia się (LA):

pomiar, gromadzenie i analiza danych związanych z kształceniem w celu zrozumienia i ulepszenia procesu uczenia się i edukacji w danej domenie.

Źródło: Maastricht University
https://www.maastrichtuniversity.nl/learning-analytics
 

Bezzałogowy system powietrzny (BSP) (ang. UAS):

Bezzałogowy system powietrzny (BSP) to bezzałogowy statek powietrzny oraz wyposażenie niezbędne do bezpiecznego i wydajnego działania tego statku. Bezzałogowy statek powietrzny stanowi zatem element BSP. [Amerykańskie] prawo definiuje go z kolei jako statek powietrzny eksploatowany bez możliwości bezpośredniej interwencji człowieka znajdującego się we wnętrzu statku lub na statku (Public Law 112-95, Section 331(8)).

Źródło: Federalna Administracja Lotnictwa (FAA)
https://www.faa.gov/faq/what-unmanned-aircraft-system-uas
 

CTOL (ang. conventional take-off and landing):

konwencjonalny start i lądowanie, które charakteryzuje stałopłatowe statki powietrzne i wymaga pasa startowego, aby statek mógł wzbić się w powietrze i wylądować.

Źródło: Canadian Advanced Air Mobility

(Link)
 

E-learning

E-learning: Komisja Europejska definiuje e-learning jako „wykorzystanie nowych technologii multimedialnych i internetu w celu poprawy jakości uczenia się poprzez ułatwienie dostępu do zasobów i usług oraz umożliwianie zdalnej wymiany i współpracy”.

Źródło: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED491391.pdf

 

E-learning: uczenie się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). E-learning nie ogranicza się zatem do „znajomości technologii cyfrowych” (nabywania kompetencji informatycznych), ale może obejmować wiele formatów i metod hybrydowych, w szczególności korzystanie z oprogramowania, internetu, płyt CD-ROM, uczenie się online oraz wszelkie inne media elektroniczne lub interaktywne.

Źródło:
CEDEFOP 2002, E-learning and training in Europe. A survey into the use of e-learning in training and professional development in the European Union

 

 E-learning to ogólny termin odnoszący się do korzystania z dowolnego urządzenia lub nośnika cyfrowego (multimediów) do nauczania i uczenia się, w szczególności do dostarczania lub uzyskiwania dostępu do treści. E-learning może odbywać się bez połączenia z siecią. Urządzenie cyfrowe używane przez ucznia do uzyskiwania dostępu do materiałów nie musi być podłączone do sieci cyfrowej — lokalnej lub internetowej (ani nawet do sieci telefonii komórkowej, jeśli tablet jest używany jako terminal lub urządzenie dostępowe).

Źródło:
 COL, Open and distance learning: key terms and definitions, 2015 (revised 2020)
 

 

ERK

Europejskie Ramy Kwalifikacji to ramy odniesienia obejmujące osiem poziomów kwalifikacji, przedstawionych jaki efekty uczenia się, które służą jako narzędzie przełożenia między różnymi krajowymi ramami kwalifikacji. Ramy te pomagają poprawić przejrzystość, porównywalność i możliwość przenoszenia kwalifikacji z różnych krajów i instytucji.

Źródło: Europass – Unia Europejska
(Link)
 

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) to europejska wielojęzyczna klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów.  

ESCO pełni funkcję słownika, opisując, identyfikując i klasyfikując zawody i umiejętności istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia.

Źródło: Komisja Europejska (Link).
 

EURES

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) to europejska sieć współpracy między Komisją Europejską, Europejskim Urzędem ds. Pracy (ELA), publicznymi służbami zatrudnienia i innymi dopuszczonymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. 

Źródło: ELA (Europejski Urząd ds. Pracy) (Link)
 

Europass

zestaw narzędzi i informacji online, które pomagają zarządzać każdym etapem nauki i kariery. Dzięki nim w jasny i spójny sposób można komunikować swoje umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia w całej Europie. Europass jest projektem opracowanym przez Komisję Europejską.

Źródło: Europass – Unia Europejska https://europa.eu/europass/en/what-europass-0
 

Federalna Administracja Lotnictwa (ang. Federal Aviation Administration, FAA):

organ nadzoru, który reguluje wszystkie aspekty lotnictwa cywilnego w Stanach Zjednoczonych, w tym kontrolę ruchem lotniczym w amerykańskiej przestrzeni powietrznej.

Źródło: https://www.transportation.gov/briefing-room/safetyfirst/federal-aviation-administration
 

Grywalizacja

upodabnianie określonych czynności do gier, aby uczynić je bardziej interesującymi lub przyjemniejszymi.

Źródło: Cambridge Dictionary
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gamification
 

Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI)

kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) to wymierna docelowa wartość, która ilustruje, jak poszczególne osoby lub podmioty radzą sobie z osiąganiem swoich założeń. Przegląd i ocena KPI pomaga organizacjom określić, czy są na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Źródło: Forbes 
https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-a-kpi-definition-examples/
 

Kudos

-    1: pochwała za osiągnięcie
-    2: sława i renoma wynikająca z dokonania czynu lub osiągnięcia: PRESITŻ

To wywodzące się z języka greckiego słowo weszło do slangu używanego na brytyjskich uniwersytetach w XIX wieku. Pierwotnie słowo to odnosiło się do prestiżu lub renomy, które ktoś zyskał dzięki swojemu osiągnięciu. Użycie kudos w znaczeniu „pochwała za osiągnięcia” pojawiło się w latach dwudziestych XX wieku. Następnie to późniejsze znaczenie wyparło pierwotne znaczenie „kudos”, a niektórzy anglojęzyczni użytkownicy, nieświadomi greckiego pochodzenia tego słowa, zaczęli traktować je jako rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej, tworząc przy tym słowo „kudo”, aby odnieść się do pojedynczej pochwały. Dlatego, gdy słowo „kudos” jest używane jako podmiot, można je spotkać z czasownikiem w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

Źródło: Merriam-Webster Dictionary
 

LiDAR (ang. Light Detection and Ranging):

metoda teledetekcji, która wykorzystuje światło w postaci lasera impulsowego do pomiaru odległości (zmiennych odległości) od Ziemi. Wspomniane impulsy świetlne — w połączeniu z innymi danymi rejestrowanymi przez system pokładowy — generują precyzyjne, trójwymiarowe informacje o kształcie Ziemi i charakterystyce jej powierzchni.

Źródło: National Ocean Service https://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html
 

Mikropoświadczenie kwalifikacji
  • Udokumentowanie konkretnego osiągnięcia edukacyjnego, potwierdzające, co uczeń wie, rozumie lub potrafi zrobić.
  • Obejmuje ocenę opartą na jasno określonych standardach i jest przyznawane przez zaufanego organizatora.
  • Ma samodzielną wartość, a także może stanowić element lub uzupełniać inne mikro- lub makropoświadczenia, w tym poprzez uznanie wcześniejszego kształcenia. 
  • Spełnia normy wymagane przez odpowiedni proces zapewnienia jakości. 

Źródło: UNESCO (Link)
 

Model sera szwajcarskiego:

nazwa modelu pochodzi od szwajcarskiego sera, ponieważ porównuje skomplikowane układy człowieka do kilku złożonych razem plastrów szwajcarskiego sera, zmniejszających dotkliwość każdego zagrożenia dzięki kolejnym warstwom ochronnym i indywidualnym zabezpieczeniom, które są stosowane jedno po drugim.

Źródło: Aviatiofile 
(Link).
 

Nauka o dronach oparta na STEM:

Zainteresowanie dronami jako produktem konsumenckim niewątpliwie rośnie. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na kształcenie i szkolenie w tym zakresie. STEM Drone Orientation to jeden z przykładów programu, który wpisuje się w ideę edukacji STEM.

Źródło: tryengineering.org
 

Platforma LCMS

system zarządzania treścią szkoleniową, który umożliwia tworzenie, zarządzanie, hostowanie i śledzenie cyfrowych treści edukacyjnych. Akronim LCMS pochodzi od angielskiego „Learning Content Management System”. Jest to punkt kompleksowej obsługi e-learningu, począwszy od tworzenia materiałów po ich dostarczanie odbiorcom.

Źródło: Elucidat
 

Platforma LMS

-    system zarządzania nauczaniem (LMS) to aplikacja lub technologia internetowa używana do planowania, wdrażania i oceny konkretnego procesu uczenia się.

Źródło: TargetTech Network

-    System zarządzania nauczaniem (LMS) to specjalne oprogramowanie przeznaczone do zarządzania, przechowywania, śledzenia i dostarczania materiałów edukacyjnych za pośrednictwem kursów online.

Systemy zarządzania nauczaniem są często nazywane „platformami zarządzania nauczaniem” lub po prostu „platformami LMS”.

Źródło: The European Business Review
 

Przedmioty nauczania o dronach:

Kiedy Leonardo da Vinci w drugiej połowie XV wieku wykonywał między innymi szkic bardzo podobny do współczesnego bezzałogowego statku powietrznego, prawdopodobnie nie sądził, że minie czterysta lat, zanim takie urządzenia nabiorą realnych kształtów i zyskają praktyczne zastosowania. Po pierwsze, jak to często bywało w dziejach ludzkości, siłą napędową innowacji w tym zakresie były wojny i potrzeby militarne, jednak w XXI wieku rozwój techniki zapewnił bezzałogowym statkom powietrznym ważne miejsce także w świecie cywilnym.
Źródło: epale.ec.europa.eu
 

Responsywny

używany tutaj termin „responsywny” oznacza przede wszystkim „responsywny design”. Oznacza to takie zaprojektowanie strony internetowej, aby była dostępna i miała prawidłowy układ na wszystkich urządzeniach: tabletach, smartfonach itp.
Zasada projektowania responsywnego jest realizowana poprzez kaskadowe arkusze stylów (CSS) i techniki programowania (HTML). Dzięki tym technikom można uniknąć konieczności kilkukrotnej integracji tych samych treści, ponieważ celem projektowania responsywnego jest automatyczne dopasowywanie się tego samego zestawu treści do różnych używanych technologii.

Źródło: atinternet.com
https://www.atinternet.com/en/glossary/responsive/
 

Robotyka wykorzystywana w dronach

Robotyka wykorzystywana w dronach to najbardziej zaawansowane technologie, które obejmują zarówno umiejętność lutowania elektroniki, jak i wiedzę z zakresu mikroelektroniki. Wraz z rozwojem technologii taka wiedza i umiejętności pozostają bardzo aktualne. Bo czy znasz choć jedno urządzenie elektroniczne, w którym nie ma lutu? A drony to specjalne urządzenia elektrotechniczne, które należy lutować w taki sposób, aby żadna awaria nie wpłynęła na jego zdolność do dalszego działania. Natomiast ucząc się pilotowania dronów, uczniowie rozwijają zmysł przestrzenny, zdolność koncentracji i strategiczne myślenie.

Źródło: e-klase.lv
 

STEM:

Science, Technology, Engineering and Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka, w tym biologia, geografia, fizyka, chemia, projektowanie i technologia, informatyka, inżynieria, programowanie, robotyka i projektowanie cyfrowe. Jednym z najważniejszych elementów edukacji przyszłości jest nabywanie umiejętności XXI wieku; umiejętności technologiczne i naukowe mają tutaj istotną rolę do odegrania, gdyż są blisko powiązane z przyszłymi możliwościami zatrudniania i jakością życia.
Źródło: (Link)
 

Webinarium

internetowa prezentacja edukacyjna na żywo, podczas której uczestnicy mogą zadawać pytania i przesyłać komentarze.

Źródło: Merriam-Webster Dictionary

-Webinarium to seminarium lub inna prezentacja, która odbywa się w internecie, umożliwiając uczestnikom w różnych lokalizacjach zobaczenie i usłyszenie prezentera, zadawanie pytań, a czasem udzielanie odpowiedzi w ankietach.

Źródło: Dictionary.com

Wskaźniki/mierniki

zestaw liczb, które dostarczają informacji o określonym procesie lub czynności.

Źródło: Cambridge Dictionary
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/metrics
 

Partners